Pedagogische visie

We investeren in een goed pedagogisch klimaat en staan garant voor deskundige begeleiding bij de uitvoering van ons werk. Daarom werken we uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met minimaal MBO-niveau. Als er behoefte aan is, gaan zij graag in op opvoedkundige vragen van ouders. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren en hier goed voor uitgerust. Daarnaast kan ook het management ondersteuning bieden. Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben kijken we per kind of plaatsing in een van de groepen mogelijk is.

Kinderopvang Borne werkt vanuit de 4 opvoedingsdoelen volgens Marianne Riksen-Walraven.

 • Sociaal-emotionele veiligheid
 • Sociale competenties
 • Persoonlijke competenties
 • Overdracht van waarden en normen

Hoe wij hier vorm aan geven vindt u terug in ons pedagogisch beleidsplan. De invulling in de dagelijkse praktijk vindt u terug in onze pedagogische werkplannen.

Hoe geven wij gestalte aan onze pedagogische visie?
Voorbeelden:

 • deskundige en enthousiaste medewerkers
 • ruime, kleurige accommodaties
 • aanbod van uitdagend spelmateriaal
 • ontwikkelingsgericht werken met een gestructureerde dagindeling
 • viering van jaarfeesten
 • specifiek taalaanbod: o.a. de VVE-groep, boekstart, jaarlijks bibliotheekbezoek en voorleesontbijt
 • vroegtijdige signalering van mogelijke ontwikkelingsachterstanden
 • opvoedingsondersteuning voor ouders
 • integratie van ‘extra-zorg-kinderen’
 • werken volgens protocol aangaande kwaliteit, veiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden
 • hanteren van Vier-ogenprincipe

Bovendien hanteren we de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.