Veel gestelde vragen

Inschrijven

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Nee, u hoeft geen inschrijfkosten te betalen.

Ik heb nog geen bevestiging van inschrijving gekregen, kan dat?

Nee, u krijgt na inschrijving altijd een ontvangstbevestiging. Wanneer dit niet het geval is, is er waarschijnlijk iets misgegaan. U kunt zich (opnieuw) inschrijven via onze website of contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling klantrelaties (074) 265 99 00. Zij zijn iedere dag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Is er een minimale leeftijdseis voor het inschrijven van mijn kind?

Nee, wij adviseren om tijdig in te schrijven. Aanvragen voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang worden behandeld op datum van binnenkomst.
Mocht u gebruik willen maken van de peuterspeelgroep dan kunt u uw kind aanmelden vanaf het moment dat het 2 jaar is. Kinderen kunnen daadwerkelijk geplaatst worden vanaf 2,5 jaar.

Moet ik mijn 2e kind inschrijven via de website of kan dit ook via het ouderportaal?

Beide is mogelijk. In het ouderportaal kan dit door uw kind toe te voegen aan ‘mijn gegevens’.
Ook is het mogelijk om direct opvang aan te vragen via het tabblad ‘Opvang’. Bij ‘Overeenkomsten’ kunt u klikken op het plusteken (+) om uw kind toe te voegen en opvang aan te vragen.

Moet ik mijn kind apart voor de peuterspeelgroep of de buitenschoolse opvang inschrijven als mijn kind ook al staat ingeschreven voor (of al geplaatst is op) het kinderdagverblijf?

Ja, u moet uw kind daarvoor apart inschrijven. Dit kunt u doen via het ouderportaal onder het tabblad ‘Opvang’ bij ‘Overeenkomsten’. Daar kunt u bij uw kind een andere opvangsoort aanvragen.

Wachtlijst

Is het zinvol om vaker te bellen om zo de kans op een plaatsing te vergroten?

Nee, de kinderen worden immers geplaatst volgens het plaatsingsbeleid (te vinden in onze brochure op onze website).

Kan de keuze van bepaalde dagdelen de snelheid van honorering van de aanvraag beïnvloeden?

Ja. Drukke dagen zijn de maandag, de dinsdag en de donderdag. De woensdag en de vrijdag zijn relatief minder druk. Als u flexibel bent qua dagkeuze en ook als u geen voorkeur hebt voor een specifieke locatie is plaatsing doorgaans eerder mogelijk. U kunt de mogelijkheden met de medewerker Klantrelaties bespreken.

Mijn kind staat op de wachtlijst, maar ik wil de inschrijfgegevens veranderen, kan dat?

Ja, u kunt dat schriftelijk (ook per mail) doorgeven aan de medewerker Klantrelaties. Haar mailadres is: plaatsing@kinderopvangborne.nl
Zij zal uw inschrijfgegevens aanpassen. De inschrijfdatum blijft ongewijzigd.

Kan het dat een ander kind eerder geplaatst wordt dan mijn kind, terwijl mijn kind langer staat ingeschreven?

Ja, dat kan voorkomen. Kinderen worden geplaatst volgens de regels van het plaatsingsbeleid. In het plaatsingsbeleid zijn voorrangsregels opgenomen. Kinderen kunnen daardoor voorgaan op eerder ingeschreven kinderen. Bijvoorbeeld: tweede en volgende kinderen uit één gezin of kinderen die doorstromen van de kinderdagopvang naar de naschoolse opvang hebben voorrang.

Waarom krijgt mijn kind niet automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang als het doorstroomt vanuit de kinderdagopvang?

Uw kind heeft bij doorstroom wel voorrang maar wij kunnen een aansluitende plaatsing niet garanderen. Een plaatsing op de buitenschoolse opvang hangt onder meer af van de inschrijfdatum, de gewenste startdatum en het aantal beschikbare plaatsen.

Wanneer krijg ik te horen of mijn kind geplaatst kan worden?

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging.

We laten u zo snel mogelijk weten of plaatsing mogelijk is. Normaal gesproken krijgt u binnen een aantal weken bericht. De aanvraag voor opvang in een peuterspeelgroep wordt ongeveer twee maanden voor de ingangsdatum in behandeling genomen.

Plaatsing

Mijn kind is al geplaatst maar ik wil graag een wijziging van opvangdagen of van locatie. Hoe regel ik dit?

U kunt uitbreiding van opvangdagen en incidentele wisseling van dagen aanvragen via het ouderportaal. Wilt u structureel wisselen van dagen of wenst u een andere opvanglocatie dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via het mailadres: plaatsing@kinderopvangborne.nl
De datum van uw aanvraag geldt als inschrijfdatum. Omdat u bij ons al klant bent is op uw aanvraag de voorrangsregel van toepassing (zie ons plaatsingsbeleid).

Is er een wenperiode op het kindercentrum?

Kinderen mogen één dagdeel komen wennen voordat ze naar de kinderdagopvang of de buitenschoolse opvang gaan. Bij een last-minuteplaatsing is dit uiteraard niet mogelijk.

Mijn kind is geplaatst voor een aantal vaste dagen. Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dit?

We noemen dit incidentele opvang en u kunt deze aanvragen via het ouderportaal. Onze medewerker Klantrelaties zal uw aanvraag binnen 4 werkdagen behandelen.

Mijn kind heeft een roostervrije dag van school, wordt het automatisch opgevangen bij de buitenschoolse opvang?

Nee, u ontvangt aan het begin van het schooljaar per mail het verzoek om opvang op roostervrije dagen vooraf aan te vragen. De aangevraagde dagen worden dan ingepland en zo bent u van opvang verzekerd. Daarbij komt nog, dat de uurprijs voor vooraf aangevraagde opvangdagen lager is.

Mocht u op een later moment gebruik willen maken van opvang op een roostervrije dag dan kunt u  dit aanvragen per mail: info@kinderopvangborne.nl
Roostervrije dagen die op een later moment worden aangevraagd hebben een hogere uurprijs dan de dagen die aan het begin van een schooljaar worden aangevraagd.

Annuleren en opzeggen

Is er een opzegtermijn?

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Er kan niet van de opzegtermijn afgeweken worden. Opzeggingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven (kan ook per mail). Wij stellen het op prijs te horen wat de reden van opzegging is.

Wat is het verschil tussen een annulering en een opzegging?

Er is sprake van een annulering als u de plaats (geheel of gedeeltelijk) annuleert vóór de officiële plaatsingsdatum. Aan een annulering zijn geen kosten verbonden zolang u de overeenkomst niet heeft getekend (zie de algemene voorwaarden).
Van een opzegging is sprake als uw kind al opgevangen wordt en u de plaatsing (geheel of gedeeltelijk) wil beëindigen. Mocht u na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst alsnog afzien van plaatsing en u geeft dit meer dan een maand van tevoren aan, dan brengen we alleen € 25, – administratiekosten in rekening.
Ontvangen we de annulering binnen één maand voor de startdatum, dan berekenen we de opvangkosten naar rato. Voorbeeld: de startdatum is 1 mei. U annuleert de plaatsing op 16 april. U betaalt dan de opvangkosten van 1 mei tot 16 mei.

Als ik wil annuleren of opzeggen, hoe regel ik dat?

U moet dit schriftelijk doorgeven aan de afdeling plaatsing (kan ook per mail).

Als mijn kind 4 jaar wordt en de opvang stopt, moet ik dan de plaats opzeggen?

Nee, de plaats eindigt automatisch op de dag dat het kind 4 jaar wordt. Als uw kind nog niet op de basisschool kan beginnen is het mogelijk dat het nog wat langer op het kinderdagverblijf kan blijven. Indien uw kind vóór de 4e verjaardag op school kan beginnen geldt een opzegtermijn van 1 maand (schriftelijk of per mail).

Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag wanneer ik mijn baan kwijtraak?

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan hebt u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. Deze 3 maanden gaan in op de eerste dag dat u niet meer werkt. Hebt u na 3 maanden nog geen werk, dan stopt de toeslag. Let op: zeg in dat geval op tijd de opvang op. Er is een opzegtermijn van 1 maand van toepassing.

U kunt opnieuw toeslag aanvragen vanaf het moment, dat u weer gaat werken.

Facturatie en incasso

Als ik op vakantie ben, moet ik dan toch doorbetalen voor de opvang?

Ja, u betaalt dan door. Restitutie is niet mogelijk.

Waar vind ik het LRKP-nummer dat ik nodig heb voor de kinderopvangtoeslag?

Het LRKP-nummer van de opvanglocatie kunt u terugvinden op de offerte/plaatsingsovereenkomst en op onze website.

Hoe moet ik de opvangkosten betalen?

De opvangkosten worden vooraf gefactureerd en geïncasseerd van uw bankrekening. U ontvangt de factuur aan het begin van de maand, voorafgaand aan de betreffende opvangmaand. Aan het eind van die maand worden de opvangkosten geïncasseerd. Dus als u voor het eerst van opvang gebruik maakt, betaalt u de opvangkosten al vóórdat de opvang echt is begonnen.

Ontvang ik een jaaropgave?

Na afloop van een kalenderjaar ontvangt u van ons in februari een jaaropgave met daarop de totale kosten aan kinderopvang over het voorgaande jaar.

Zijn luiers en voeding bij de prijs inbegrepen?

Binnen de kinderdagopvang zijn luiers en voeding bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van dieetvoeding en flesvoeding.

Moet ik voor een feestdag betalen, terwijl de kinderopvang gesloten is?

Binnen de kinderopvang geldt in het algemeen, dat feestdagen worden betaald. Bij het vaststellen van de uurprijs is hiermee al rekening gehouden. Tijdens feestdagen wordt het salaris van onze medewerkers gewoon doorbetaald, net zoals bij iedere andere werknemer. Ook andere kosten (zoals huur) gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Dit is gebruikelijk binnen de kinderopvang en dat geldt ook voor andere organisaties waarvan u wellicht diensten afneemt. Denk bijvoorbeeld aan sport- en cluborganisaties.
Het is voor ouders gunstiger om meer uren (ook die van feestdagen) tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief. De belastingdienst berekent de tegemoetkoming namelijk op basis van het aantal afgenomen uren met de uurprijs van € 6,69 (BSO). Voor de KDV geldt een uurprijs van € 7,18. Het deel van de uurprijs dat hierboven komt betaalt de ouder zelf.

Ouderportaal en ruiltegoed

Het lukt me niet om me bij het ouderportaal aan te melden. Wat nu?

Nieuwe ouders: Zodra uw aanvraag definitief is gemaakt ontvangt u een mail met inloggegevens en de werkwijze hoe u uw account kunt aanmaken. De inloggegevens bestaan uit uw e-mailadres en een wachtwoord. U moet dit wachtwoord zelf aanmaken.
Lukt het inloggen niet of ontvangt u geen mail voor een nieuw wachtwoord dan kunt u mailen naar info@kinderopvangborne.nl of bellen met: (074) 265 99 44.

Welke pincode moet je de eerste keer gebruiken om de app te activeren?

De pincode is 4894.

Ik heb per ongeluk een dag afgemeld die ik niet af had moeten melden. Wat nu?

Neemt u dan contact op met het bedrijfsbureau. Daar wordt uw afmelding dan ongedaan gemaakt.
We vragen u om uw kind pas af te melden als u zeker weet dat het afwezig zal zijn.

Wat is ruiltegoed?

Indien u geen gebruik maakt van de opvanguren dan spaart u dit als ruiltegoed. Dit betekent dat u deze uren op een ander moment weer kunt inzetten. Voorwaarde is dat je een opvangdag of dagdeel minimaal zeven dagen van tevoren afmeldt. Dit afmelden gebeurt via het ouderportaal of de app. Hier zie je ook hoeveel uren je hebt opgebouwd. Wanneer je het tegoed wilt inzetten kan je dit alleen aanvragen via het ouderportaal. We hebben de  voorwaarden voor u op een rijtje gezet.

Hoe kan ik het ruiltegoed weer inzetten en hoe kan ik zien hoeveel ruiltegoed ik nog te besteden heb?

Het ruiltegoed kan aangevraagd worden via het ouderportaal. In het ouderportaal is ook een overzicht waar inzichtelijk is wat uw tegoed is en hoe het tegoed is ingezet. Zie hier de werkwijze binnen het ouderportaal.