LRKP-nummer en GGD-rapport

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die  voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer ze gebruik maken van een kinderopvangorganisatie die over een geldige LRKP-registratie beschikt.

Al onze opvanglocaties; kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang, staan geregistreerd. Dat betekent dat we zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Elke kinderdagopvanglocatie en elke buitenschoolse opvanglocatie heeft zijn eigen LRKP-nummer. Dit nummer is nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Hieronder vindt u per opvangsoort het LRKP-nummer van deze locatie.

Peuterspeelgroep163427707

GGD-inspecties

De GGD bezoekt jaarlijks al onze kinderdagopvang- en buitenschoolse opvanglocaties. Bij de inspecties van de kinderdagopvang horen ook de peuterspeelgroepen. De GGD toetst of er voldaan wordt aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Er wordt onder meer gekeken:

  • of de locatie veilig en gezond is voor kinderen
  • hoe de locatie ingericht is
  • hoeveel beroepskrachten er zijn
  • hoe groot de groep kinderen is
  • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is
  • of en hoe de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden
  • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders

Ook de informatievoorziening en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen.

Rapportages

De GGD schrijft een rapportage over de inspectie van het bezochte kindcentrum. Deze rapportage gaat in concept naar de organisatie/houder. De houder heeft één week de tijd om inhoudelijk op het verslag te reageren. Naar aanleiding daarvan kunnen feitelijke onjuistheden aangepast worden.
De eigen zienswijze kan dan wordt toegevoegd. Daarna wordt het rapport definitief vastgesteld en verzonden naar de gemeente Borne en naar de organisatie. De gemeente besluit vervolgens of er handhavend wordt opgetreden naar aanleiding van het inspectierapport en de zienswijze.
De inspectierapporten zijn openbaar. Als u klikt op bovenstaand LRKP-nummer dan komt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar de GGD rapporten staan. Zo kunt u als (aankomende) ouder kijken in hoeverre een locatie voldoet aan de eisen die de Wet voorschrijft en hoe het gesteld is met de hygiëne en veiligheid van onze kindcentra.